List of Publications

Journal articles

1983   Naisnäkökulma uskontotieteessä. Symposiumraportti. Suomen Antropologi 8 (1): 57–61.

1984   The Ecology of Religion.  Report on the Fifth Tvärminne seminar, held in Finland November 18–19, 1983. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 20: 128–130.

1985   Mary Douglas  todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tulkki. Suomen Antropologi 10 (3):143–147.

1987   Malinowskin antropologian juuret. Suomen Antropologi 12 (3): 155–159.

1989   Nykyantropologian etnografiaa. Suomen Antropologi 14 (1): 39–44.

1989   Uno Harva’s studies on Religious Rituals of the Mari. Acta Ethnographica 35 (34): 319–332. Academiae Scientiarum Hungaricae.

1990   Pyhä, villit ja neurootikot. Sigmund Freud: Toteemi ja Tabu. Suomen Antropologi 15 (1): 67–71. (Book review)

1991   Uralistiikka aukeaa nyt nojatuolista. Bibliographia Studiorum Uralicorum. Uralistiikan tutkimuksen bibliografia II: Perinnetieteet. Suomen Antropologi 16:  42–43. (Book review)

1992   Uhrin, tuhlauksen ja toiseuden pyhyys. Tiina Arppe, Pyhän jäännökset. Suomen Antropologi 17 (4): 74–75. (Book review)

1992   Interpreting ethnic categories denoting ‘sacred’ in Finnish and Ob–Ugrian context. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 28: 53–80.

1992   “Püha” mõiste rahvausundi uurimises. Akadeemia 4: 2514–2535.

1994   Kohti laajempaa perinteen ja shamanismin ymmärrystä. Anna-Leena Siikala. Suomalainen shamanismi mielikuvien historiaa. Suomen Antropologi 19 (3): 43–47. (Book review)

1994   Transcending Bodily and Territorial Boundaries. Interpreting Shamanism as a Form of Religion. Shaman 2: 99–107.

1996   Uskonnon kategoria uskontotieteessä. Suomen Antropologi 21 (3): 2–12.

1997   Rajojen, risteysten ja anomalioiden merkitysoppia. Teologinen Aikakauskirja 102 (2): 97–105.

1999  Anttonen, V. & Ilkka Pyysiäinen. Method and Theory in Finland. An IAHR Regional Meeting, University of Turku, August 47, 1997. Method & Theory in the Study of Religion 111: 71–74.

2000   What is it that we call ‘religion’? Analyzing the epistemological status of the sacred as a scholarly category in comparative religion. Method and Theory in the Study of Religion 12 (1 & 2): 195–206.

2000   Toward A Cognitive Theory of the Sacred: An Anthropological Approach Folklore: Electronic Journal of Folklore 14, 41-48. http://haldjas.folklore.ee/folklore/vol14/sacred.htm [21.2.2014]

2001  Heijastuksia punttisalien peileissä. Vastaväittäjänlausunto Taina Kinnusen väitöskirjasta Pyhät bodarit. Yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa. Suomen Antropologi 26 (3/2001): 57–64.

2004   Anttonen, V. & Ülo Valk. Obituary. Lauri Honko (1932–2002). Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 39–40: 5-8.

2004   Editorial Note with Nils G. Holm. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 39–40: 3.

2004   Theory and Method in the Study of ‘Folk Religion’. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 39– 40:73-80.

2005    Space, Body, and the Notion of Boundary: A Category-Theoretical  Approach to Religion. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 41(2): 185–201.

2005   Editorial Note with Nils G. Holm. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 41(1): 5.

2005  Editorial Note with Kim Knott and Nils G. Holm. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 41(2): 151–152.

2006  Editorial Note. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 42(2): 5–6.

2006  Pyhä- ja tabu-sanat uskontoantropologian näkökulmasta. Virittäjä 110 (3): 417– 419.

2007   Editorial Note. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 43(1): 5–6.

2007   Editorial Note. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 43(2): 149–150.

2007   Transcending Bodily and Territorial Boundaries. Reconceptualizing Shamanism as a Form of Religion. Rewritten version for the re-issue of Shaman Vol. l. 2. Nos. 1‒2. Spring/Autumn 1994, 5–22.

2007   Does the Eliadean Notion of the Sacred Make a Difference? The Council of Societies for the Study of Religion Bulletin 36(3): 66–70.

2007   Rethinking ‘Religious’ Cognition: The Eliadean Notion of the Sacred in the light of the Legacy of Uno Harva. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 43(1): 53–72.

2008   Editorial Note. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 44(1): 5.

2008   Editorial Note with Jussi-Pekka Taavitsainen. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 44(2): 189–190.

2009   Editorial Note with Jussi-Pekka Taavitsainen. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 45(1): 5–6.

2009   Editorial Note. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 45(2): 141–142.

2009   Uskontotiede. Suomen Kielen Seuran 80-vuotisjuhlapaneelin puheenvuoro 7.5.2009. Sananjalka 51: 184–186.

2010   Editorial Note. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 46(1)

Chapters in Books and Compiled Editions 

1981   Uno Harva ja suomalaisen uskontotieteen perinteet. Anita Kelles-Viitanen (toim.), Suomalaisen antropologian uranuurtajia, s. 14–43. Suomen Antropologisen Seuran Toimituksia 7. Helsinki: Suomen Antropologinen Seura.

1986   Jegyzetek Mircea Eliade Népi Vallásosság Koncepciójához. Múzeumi Kurir, 77–79. Budapest.

1989   Uno (Holmberg)Harva as field-ethnographer. Hoppál Mihaly and Pentikäinen Juha (eds.), Uralic Mythology and Folklore, pp. 33–48. Ethnographica Uralica I. Budapest/Helsinki: Ethnographic Institute of the Hungarian Academy of Sciences/ Finnish Literature Society.

1991   Jumala, ruumis ja rajat. Pyhän antropologinen tulkinta. Risto Saarinen &  Risto Uro (toim.), Jumalakuvakirja, s. 218 – 236. Kirkon tutkimuskeskus, sarja A. N:o 54. Tampere.

1991   Harva, Uno. International Dictionary of Anthropologists, compiled by Library–Anthropology Resource Group (LARG). New York: Garland Publishing. (Garland reference library of social science, vol. 638), 274275.

1992   The Concept of Folk Religion in Religious Studies. Bartha, Elek & Kotics, Jószef (red.), Müveltség és Hagyomány, pp. 253–268. Ethnographica et Folkloristica Carpathica, Tom. 78/I. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

1993   Erä ja metsäluonnon pyhyys. Metsä ja metsän viljaa. Kalevalaseuran vuosikirja 73: 24–35. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

1993   Pysy Suomessa Pyhänä. Onko Suomi uskonto? Teppo Korhonen (toim.), Mitä on suomalaisuus, s. 33–67. Helsinki: Suomen Antropologinen Seura.

1994  Pyhän kategoria kulttuurisessa kognitiossa. Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Kari Mikko Vesala (toim.), Kognitiosta maailmankuvan ulottuvuuksiin, s. 85–109. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia 2.

1995   Kristus ja pyhän alkukuvat länsimaisessa kulttuurissa. I. Pyysiäinen ja R. Harjula (toim. ), Kuka Jeesus?, s.139–152. Helsinki: Yliopistopaino.

1996   Rethinking the Sacred: The Notions of ‘Human Body’  and ‘Territory’ in Conceptualizing Religion. In: The Sacred and Its Scholars. Comparative Methodologies for the Study of Primary Religious Data, edited by Thomas A. Idinopulos & Edward A. Yonan. Leiden: E.J. Brill, 36–64.

1997  Mistä pihlajan pyhä mahti? Osmo Pekonen (toim.), Elämän puu, s. 188–201. Helsinki: WSOY.

1998   Pihlaja, naisen kiima ja kasvuvoiman pyhä locus. Jyrki Pöysä & Anna-Leena Siikala (toim.), Amor, Genus & Familia. Kirjoituksia kansanperinteestä, s. 136–147. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

1999  The Representation of Sürem Sacrificial Ritual among the Present-Day Meadow Mari Population in Russia. Gabor Bárna (ed.), Religious Movements and Communities in   the 19th–20th Centuries, pp. 143–149. Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 2, 1998. Szeged: Department of Ethnology. József Attila University.

1999   Elämän kääntöpuolen etnografiaa. Kuolema eri uskonnoissa ja kulttuuriperinteissä. Eero Kuparinen (toim.), Kun Aika Loppuu. Kuolema historiassa, s. 11–37. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 52. Turku: Historian laitos.

1999   Nation and Its Territory as Ritualized Space: Examining the Concept of the Sacred as a Boundary Marker in Finland. Elek Bartha & Róbert Keményfi (eds.), The Making of National Mythology, pp.  9–22. Ethnograhica et Folkloristica Carpathica 11. Debrecen:  The Department of Ethnography at the University of Debrecen.

1999   Menneisyytemme maamerkit. Paul Fogelberg (ed.), Pohjan poluilla. Suomalaisten  juuret nykytutkimuksen mukaan, s. 105–108. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 153. Helsinki: Suomen Tiedeseura.

2000   The Sacred. In: Guide to the Study of Religion, edited by Russell T. McCutcheon & Willi Braun. London and New York: Cassell, 271–282.

2000   What Is It That We Call ‘Religion’? Analyzing the Epistemological Status of the Sacred as a Scholarly Category in Comparative Religion. In: Perspectives on Method and Theory in the Study of Religion, edited by Armin W. Geertz and Russell T. McCutcheon. Leiden: Brill, 195–206.

2000    The Enigma of the Sacred Pillar. Explaining the Sampo. In: Ethnography Is A Heavy Rite. Studies of Comparative Religion in Honor of Juha  Pentikäinen, pp. 165–192. Religionsvetenskapliga Skrifter No 47. Åbo: Religionsvetenskap, Åbo Akademi University.

2000   Anttonen, V. & Holm, N.G. Juha Pentikäinen – A Man With a Northern Mind. In: Ethnography Is A Heavy Rite. Studies of Comparative Religion in Honor of Juha Pentikäinen, pp. i – iv. Religionsvetenskapliga Skrifter No 47. Åbo: Religionsvetenskap, Åbo Akademi University.

2001   Suomalaisuus ja olemisen myyttinen perusta. Uskontomaantieteellinen ja – historiallinen näkökulma. Nils G. Holm (red.), Religio et Bibliotheca, 21–43. Festskrift till Tore Ahlbäck 14.3.2001. Åbo Akademis förlag.

2001   Šamaani – sielujen asiantuntija. Pinx. Maalaustaide Suomessa. Suuria Kertomuksia,  s. 22–25. Helsinki: Weilin+Göös Oy.

2002  Uskonto eläimiä koskevan tiedon organisoijina. Henni Ilomäki & Outi  Lauhakangas (toim.), Eläin ihmisen mielenmaisemassa, s. 63–82. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 885. Helsinki: SKS.

2002   Pyhän patsaan arvoitus: selitys sammolle? Pekka Laaksonen & Sirkka-Liisa Mettomäki (toim.), Pyhän perintö. Kirjoituksia suomalaisesta pyhästä Kalevalassa, kansanperinteessä, luonnossa ja taiteessa. Kalevalaseuran vuosikirja 79– 80: 123–143. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2002   Identifying the Generative Mechanisms of Religion: The Issue of Origin Revisited. In: Current Approaches in the Cognitive Science of Religion, edited by Ilkka Pyysiäinen & Veikko Anttonen. London & New York: Continuum, 14–37.

2003   Mitä pyhä-alkuiset paikannimet kertovat Kalannin menneisyydestä? Veijo Kaitanen, Esa Laukkanen & Kari Uotila (toim.), Muinainen Kalanti ja sen naapurit. Talonpojan maailma rautakaudelta keskiajalle, 225–235. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 825. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2003  The Transmission of Ritual Tradition among the Rural Meadow-Mari Population in the Post-Soviet Political Context: A test case to the theory of the modes of religiosity. In: Elek Bartha and Veikko Anttonen (eds.), Mental Spaces and Ritual Traditions. An International Festschrift to Commemorate the 60th Birthday of Dr. Mihály Hoppál. Ethnograhica et Folkloristica Carpathica 12, pp. 27−36. Debrecen: The Department of Ethnography at the University of Debrecen.

2003   Sacred Sites as Markers of Difference – Exploring Cognitive Foundations of Territoriality. In: Lotte Tarkka (ed.), Dynamics of Tradition. Perspectives on Oral Poetry and Folk Belief, pp. 291−305. Essays in Honour of Anna-Leena Siikala on her 60th Birthday 1st January 2003. Studia Fennica Folkloristica 13. Helsinki: The Finnish Literature Society.

2004   Laulettu runo ja mytologinen tieto. In: Anna-Leena Siikala, Lauri Harvilahti, Senni Timonen (eds.), Kalevala ja laulettu runo, s. 50–68. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 958. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2004   Pathways to Knowledge in Comparative Religion: Clearing Ground for New Conceptual Resources.  In: Religion as a Human Capacity. A Festschrift in Honor of E. Thomas Lawson, edited by Timothy Light & Brian C. Wilson. Leiden: Brill, 105–119.

2004  Nordic Shamanism. In: Shamanism. An Encyclopedia of World Beliefs, Practices, and Culture, edited by Mariko Namba Walter and Eva Jane Neumann Fridman. Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC–CLIO, 500–504.

2004   Kognitív fordulat a néprajzi valláskutatásban. Módszertani újítások. Budapest: Vallástudomány tanulmányok 5. 33 pages.

2005   Harva, Uno (1882-1949). The Encyclopedia of Religion 6: 3782-3784.  Editor-in-Chief Lindsay Jones, 2nd Edition. Detroit: Macmillan Reference USA.

2005   Seppo Vehkamäki, Riku Rinnekangas & Veikko Anttonen. Metsien  talouskäytön hyvä ja paha – Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila ja Ulla Piela (toim.), Kansanetiikka. Käsityksiä hyvästä ja pahasta, s.157–183. Kalevalaseuran vuosikirja 84. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2005  Norse Shamanism. In: The World’s Religions. General Editor Christopher Partridge. The New Lion Handbook. Third Revised and Expanded Edition. Oxford: A Lion Book, 124–125

2005    Metsä vertauskuvana. – Itämeren alue: yhteenottoja ja yhteistyötä – matka menneestä tulevaan, s. 247–248. Suomenkielinen toimitus: Joonas Ahola, Lassi Heininen ja Tuija Kokko. Tallinna: Euroülikool. ILO Kirjastus.

2005   Myyttinen pelto. – Yrjö Sepänmaa ja Liisa Heikkilä-Palo (toim.), Pellossa perihopiat, s. 99–110. Helsinki: Maahenki.

2006   Kirkon paikka yhteiskunnassa: uskontoantropologinen näkökulma – Anne Birgitta Yeung et al (toim.), Rajojen ylityksiä: uskonto, kirkko, sosiologia, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 250, 97–107. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura.

2007   Agricolan Psalttarin esipuheen pakanalliset jumalat. [Heathen Gods in the Preface of Agricola’s Psalter Book]. In: Agricolan aika, edited by Kaisa Häkkinen and Tanja Vaittinen. Helsinki: BTJ Kustannus, 162–182.

2008   The Notion of ‘Sacred’ in Language, History, Culture and Cognition. In: Approaches to Religion and Mythology in Celtic Studies, edited by Katja Ritari and Alexandra Bergholm. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 206–219.

 2010   The Emergence of Ethnomonotheism among the Meadow-Mari Population in Russia in the Post-Soviet Political Context. In: Le Monothéisme. Diversité, exclusivisme ou dialogue? Actes édités par Charles Guittard. Paris: Societé Ernest Renán. Societé française d’histoire des religions, 269–279.

2011   Topography and Place Names as Information Sources in Interpreting the Sacred in Archaeological Finds. In: Times, Things & Places. 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen, edited by Janne Harjula, Maija Helamaa & Janne Haarala. Raisio: J-P. Taavitsainen Festschrift Committee with the kind support of Christian Ahlström, Aiha Environments Oy, Benito Casagrande and TS-Yhtymä, 311−319.

2012   Literary Representation of Oral Religion: Organizing principles in Mikael  Agricola’s List of Mythological Agents in the Late-Medieval Finland. In: More Than Mythology. Narratives, Ritual Practices and Regional Distribution in Pre-Christian Scandinavian Religions, edited by Catharina Raudvere and Jens Peter Schjødt. Lund: Nordic Academic Press, 185–223.

2012   The Sampo as a Mental Representation of the Mythic Origin of Growth: Towards a New Comprehensive Theory. In: Mythic Discourses. Studies in Uralic Traditions, edited by Frog, Anna-Leena Siikala and Eila Stepanova, 171‒187. Studia Fennica Folkloristica 20. Helsinki: Finnish Literature Society.

 2013   Landscapes as Sacroscapes: Why Does Topography Make a Difference? In: Sacred Sites and Holy Places: Exploring the Sacralization of Landscape through Time and Space. Edited by Sæbjørg Walaker Nordeide and Stefan Brink, 13‒32. Turnhout: Brepols Publishers.

2013   Religion in Prehistoric Finland. In: The Handbook of Religions in Ancient Europe. Edited by Lisbeth Bredholt Christensen, Olav Hammer and David A. Warburton, 372–391. Durham: Acumen.

2014   Kotona maisemassa. Mytologian spatiaalinen rakentuminen. Teoksessa Ympäristömytologia, s. 74‒88. Kalevalaseuran vuosikirja 93. Toimittaneet Seppo Knuuttila ja Ulla Piela. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2014.

2014   Pyhätön. Teoksessa Lahden paikka, Lahden paikat, s. 102‒107. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2014. Toimittajat Antti Karisto ja Riitta Niskanen. Lahti: Päijät-Hämeen tutkimusseura.

2014   Missä pyhä, sieltä apu — kansanomaisen ja kirkollisen pyhän kohtaamispisteitä keskiajan Suomessa. Teoksessa Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni, s. 65‒81. Edited by Sari Katajala-Peltomaa ‒ Christian Krötzl ‒ Marjo Meriluoto-Jaakkola. Helsinki: Finnish Literature Society.

2014   Religious Studies as Landscape Studies: Perceptual Strategies and Environmental Preferences in Religion and Mythology. In: New Trends and Recurring Issues in the Study of Religion, 113‒132. Edited by Ábrahám Kovács and James L. Cox. Budapest: L’Harmattan.

2016   Theories as Borders: Sites of Entry and Exit in Comparative Religion. In: Contemporary Views on Comparative Religion in Celebration of Tim Jensen’s 65th Birthday, 165‒178, edited by Peter Antes, Armin W. Geertz and Mikael Rothstein. Sheffield: Equinox.

2016   Mapping the Terrain of Religious Studies as an Academic Field. In: Diptichon. Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére, 25‒36. Edited by Éva Bihari Nagy, Róbert Keményfi, Melinda Marinka & Máté Kavecsánszki. MTE-DE Néprajzi Kutatócsoport.

Articles in Conference Proceedings 

1990   The Khanty concept of jemen and the Mansi concept of jelpin from the point of view of comparative religion. Congressus septimus internationalis fennougristarum, Debrecen 27. VIII.  2. IX.1990  4. pp. 56–62. Debrecen: Magyar tudományos akadémia.

1992   The Concept of PYHÄ (Sacred) in PreChristian Finnish Religion. Mihaly Hoppál and Juha Pentikäinen (eds.), Northern Religions and Shamanism, pp. 31–38. The Regional Conference of the International Society Association for the History  of Religions. Selected Papers. Ethnologica Uralica 3. Budapest/ Helsinki: Akadémiai Kiadó/ Finnish Literature Society.

1999   Does the Sacred Make a Difference? Category Formation in Comparative Religion. Tore Ahlbäck (ed.), Approaching Religion, Part I, pp.  9–23. Papers Read at the symposium on Methodology in the Study of Religions Held at Åbo, Finland, on the 4th–7th August 1997. Scripta Instituti Donneriani Aboensis XVII. Åbo: The Donner Institute.

2010   The sacredness of the self, of society and of the human body: The case of a Finnish transgender pastor Marja-Sisko Aalto, ss. 13‒27. Tore Ahlbäck (ed.) Religion and the Body. Based on papers read at the symposium on Religion and the Body held at Åbo, Finland, on 16‒18 June 2010. Åbo: the Donner Institute for Research in Religious and Cultural History, 2011.

 

Scientific monographs

1987   Uno Harva ja suomalainen uskontotiede. Jyväskylä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomi 138. 205 s.

1996   Ihmisen ja maan rajat. ’Pyhä’ kulttuurisena kategoriana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 646. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  218 s.

2010   Uskontotieteen maastot ja kartat. Tietolipas 232. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 288 s.

Edited volumes 

2002  Pyysiäinen, Ilkka &  Anttonen, Veikko (eds), Current Approaches in the Cognitive Science of Religion. London & New York: Continuum. i – viii + 285 pages.

2003   Bartha, Elek & Anttonen, Veikko (eds.), Mental Spaces and Ritual Traditions. An International Festschrift to Commemorate the 60th Birthday of

Dr. Mihály Hoppál. Ethnograhica et Folkloristica Carpathica 12. Debrecen:  The Department of Ethnography at the University of Debrecen. 485 pages.

2005   Consulting Editor. Christopher Partridge (General Editor), The New Lion Handbook. The World’s Religions. Third Edition. Revised and Expanded. 495 pages. Oxford: A Lion Book.

Publications intended for vocational purposes 

1987   Uskontotiede katsomusjärjestelmien tulkkina. Helena Helve (toim.), Ihmisenä maailmassa: erilaisia elämänkatsomuksia uskontotieteen näkökulmasta, s.107–129. Helsinki: Gaudeamus.

1992   Uskonto ihmisen elämässä ja kulttuurin rakenteessa. Juha Pentikäinen & Katja Pentikäinen (toim.), Uskonnot maailmassa, s. 10–30.  Porvoo/Helsinki: WSOY.

1995  Kulttuuri ihmisessä, ihminen kulttuurissa. Pekka Elo, Hannu Simola (toim.), Arvot, Hyveet ja Tieto Opetus ja Kasvatus, s. 83–97. Helsinki: Painatuskeskus/ FETO, Filosofian ja Elämänkatsomustiedon opettajat ry.

1996   Uskontotiede yhteiskuntaelämän pyhiä rajoja tutkimassa. Sirkka Ahonen (toim.), Ihmistä tutkimassa ajassa, maailmalla, ajatuksessa, s. 103–113. Helsinki: Otava.

2004   Anttonen, V. & Teemu Taira. Uskontotiede uskonnollisuuden paikantajana.   – Outi  Fingerroos, Minna Opas & Teemu Taira (toim.), Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista, 18‒50. Tietolipas 205. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2005  Science/Religion Controversy: Are the Grounds of Naturalism Still Valid for Their Confrontation? In: How To Do Comparative Religion? Three Ways, Many Goals, edited by René Gothóni. Religion and Reason 44. Berlin: Walter de Gruyter, 93–97.

2005 Comparative Religion at the University of Turku and the University of Helsinki: A Brief Survey. URL: http://www.sus.utu.fi/turkuhelhist.html [29.11.2011]

Research reports

1985  Pentikäinen, J. and Anttonen, V. Finland as a cultural area (pp. 89–91); Religio-cultural minorities  (pp. 97–101). In: Cultural Pluralism and Cultural Identity. The Experience of Canada, Finland and Yugoslavia. Final Report of the Unesco Joint Study on Cultural Development in Countries containing different National and /or Ethnic Groups. Paris: Unesco.

1985  Pentikäinen, Juha & Anttonen, Veikko (eds.), Cultural Minorities in Finland: An Overview towards Cultural Policy. Publications of the Finnish National Comission for Unesco No. 32. Helsinki. 113 pages.

2006   Rinnekangas, Riku & Anttonen, Veikko: Arjen metsäajattelusta asiantuntijatietoon. Myyttinen metsä suomalaisuuden kerronnassa. Seppo Vehkamäki (toim.), Metsät ja hyvä elämä. Monitieteinen tutkimusraportti, s. 169–219. Helsinki: Metsäkustannus.

Publications intended for the general public

1981   Runokylien aarteet savupirteistä Elias Lönnrotin suurtyönä talteen. Suomenmaa 6.2.1981, s. 7. (Book review)

1981   150 vuotta kansallisen kulttuurimme hyväksi. Suomenmaa 28.2.1981, s. 6.

1983   Taudin vai vaivan parantajat. Kansa parantaa. Kalevalaseuran vuosikirja 63. Helsingin Sanomat 21.7.1983. (Book review)

1987   Anttonen, V. & Tvengsberg, P.M. & Vesala, K. & Pentikäinen, J. Forskningsprojektet om skogsfinnarnas kultur. Siirtolaisuus 4: 34–37.

1988   Uno Harva ‒ epäilijä totuuden tiellä. Turun suomalainen yliopistoseura 70 vuotta 1987. Phoenix, s. 12–16.

1988   Taitettu seteli ja ajamaton parta. Leea Virtanen, Nykymagian käsikirja. Helsingin Sanomat 24.12.1988. (Book review)

1988   Myytti – puhetta pyhästä. Usko, luopuminen, vastuu. Ryhmätyö 17, N:o 4, joulukuu, s. 15–20.

1989    Vesi ja ihminen. Opettajien opas. Tiedekeskus Heureka.  7 s.

1990   Pyhä kaaos: suomalaisuuden mytologisten rakenteiden jäljillä. Kimmo Sarje ja Päivi Talasmaa (toim.), Mytologia Suomessa, s. 19–27. Helsingin juhlaviikot. Espoon kulttuuritoimisto. Näyttelytila Otso.

1991   Mikä oli pyhää esihistoriallisella ajalla? Pohakka 12: 24–31. Kaustinen: Kansanlääkintäkeskus.

1993   Pyhä. Metsän tulevaisuuskuvia. Maanantaiseuran julkaisuja 6, 1993, 19.

1994   Kiven paikka ihmisen rajoilla. Kivi. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja 43, s. XXII–XXIV.

1994    Shamanismi on uskonto. Helsingin Sanomat Mielipide 3.2.1994.

1994   Shamaanien ylösnousemus. Helsingin Sanomat Vieraskynä 29.3.1994

1994   Vesi myyttien ja rituaalien alkuvoimana. Kehitys 3/94. Helsinki: Finnida.

1994   Anttonen, V. & Utriainen, T. Yhteiskunnan vaikea torjua uskonlahkon joukkotuhoa. Helsingin Sanomat 24.10.1994

1995   Pyhä-sanan historia kertoo ihmisen ja maan yhteydestä. Helsingin Sanomat 27.2.1995

1995   Uskonto rakentaa yhteisyyttä. Tiede 2000, Vol. 15, 1995, No. 7, s. 54–57.

1996   Mitä tutkimista pyhässä? Tieteessä tapahtuu 14 (7): 13–16.

1997   Suomalaiset ulkomaalaisuuden peilissä. Yhdessä uutiset, s. 2–5. Turun kaupungin Yhdessä eteenpäin suvaitsevaisuuslehden toimikunta.

1998   Ruumiillisten ja alueellisten rajojen tuolla puolen. Tulkintaa shamanismista uskonnon muotona. Shamaaniseuran tiedote 2/96–1/97: 11–17.

1998   ’Anomalia’, ’Liminaali’, ’Symboli’, ’Symboliantropologia’. Hakusana- artikkelit julkaisussa Perinteentutkimuksen terminologia, s. 2–3; 29–30; 57; 58–59. Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos: Folkloristiikka.

1998   Jumala mielessä, housut jalassa. Ilkka Pyysiäinen: Jumalan selitys. ’Jumala’  kognitiivisena kategoriana. Tieteessä tapahtuu 16 (2): 45–48. (kirja-arvostelu)

1998   Ihminen taivaan ja maan ristivedossa. Kaleva 13.10.1998.

1999   Sampo ja esihistorian mieli. Taide. 2/99: 3840.

2000   Koulutususkosta maailmalaajuiseen IT–uskoon. Piin Aika, s. 14. Salon Seudun Sanomien erikoisliite tietoyhteiskunnasta 20.11.2000.

2000   Anttonen, V.  &  Viljanen, A–M. Mary Douglas ja ajattelun yhteisöllisyys. Teoksessa: Mary Douglas. Puhtaus ja vaara. Ritualistisen rajanvedon analyysi, s. 7‒25. Tampere: Vastapaino.

2001   Der Altar – eine ganz besondere stätte der begegnung. Katalog zur Ausstellung Altäre – Kunst  zum Niederknien im Museum Kunst–Palast Düsseldorf vom 2. September 2001 bis 6. Januar 2002, s. 38–43. Red.: Marie Luise Syring. Einl.: Jean-Hubert Martin, Autoren: Veikko Anttonen, Marc Augé, Ulrich Berner, Roberte N. Hamayon, Michael Houseman, Aline Luque, Philippe Peltier. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag.

2002   Elämä esihistoriallisen ajan Suomessa: Šamaaneita, tietäjiä ja Ukko-ylijumala. Suomen Kulttuurihistoria I: Taivas ja maa, s. 52–60.  Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

2004   Harva, Uno (1882-1949), sosiologian professori, kansanrunouden tutkija. Suomen kansallisbiografia 3: 591–592. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Myös verkko-osoitteessa: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/6041/[21.2.2014]

2005   Anttonen, V. Pyhyyden ja epäpyhyyden kääntöpiiri. Pyhyys-epäpyhyys. Turku Biennaali 2005 näyttelyjulkaisu, 16‒19. Silja Lehtonen, toimittaja. Matti Koivurinnan säätiö, Aboa Vetus & Ars Nova -museo. Turku.

2005   Anttonen, V. Det heligas och det oheligas vändkrets. Turku Biennal 2005 utställningskatalog, 20-23. Silja Lehtonen, redaktör. Matti Koivurinta stiftelse, Aboa Vetus & Ars Nova -museet. Åbo.

2005  The reversal of the sacred and the profane. Turku Biennal 2005. Exhibition Catalogue, 25‒27. Silja Lehtonen, Editor. The Matti Koivurinta Foundation. Aboa Vetus & Ars Nova museum. Turku.

2006   Itse tehty pyhyys. Seppo Knuuttila (toim.), ITE Hengessä, 16–20. Helsinki: Maahenki.

2007    Valtavirtana suomalais-luterilainen kulttuurijärjestelmä: luonto ja yhteiskunta henkisenä varustuksena. Turun Sanomat 26.3.2007.

2007   Maailmankuva [Worldview]. In: Suomen historian kartasto [The Atlas of the History of Finland]. Helsinki: Karttakeskus, 34–35.

2007   Ulkomaalaisvirastossa ei osata arvioida turvapaikan tarvetta. Vieraskynä. Helsingin Sanomat 8.9.2007.

2008   Anttonen, V. Uno Harva suomalaisen kulttuuriperinnön vaalijana ja tutkijana. Auraica. Scripta a Societate Porthan Edita. Vol. 1, 2008: 39―46. URL: http://ojs.tsv.fi/index.php/Aur/article/view/646 [29.11.2011]

2010  Pyhän logiikka. Kotimaa. Suola 1.2010, s. 27.

2013   Rituaalimuseo aineettoman kulttuuriperinnön vaalijaksi. Turun Sanomat. Alio-artikkeli 15.8.2013.

2013   Uskonnosta tullut maailmanpolitiikan keskustelunaihe. Turun Sanomat. Alio-artikkeli 23.12.2013.

2013   Uskontotiede elämässäni. Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori. Verkko-osoitteessa: http://uskontotiede.fi/verkkoantologia/ [16.1.2014]

2014   Vastaväittäjän lausunto Leila Jylhänkankaan väitöskirjasta ”Kiistoja kuolemisesta — Tutkimus suomalaisesta eutanasiakeskustelusta”. Uskonnontutkija 1/2014: http://uskonnontutkija.fi/2014/06/06/vastavaittajan-lausunto-leila-jylhankankaan-vaitoskirjasta-kiistoja-kuolemisesta-tutkimus-suomalaisesta-eutanasiakeskustelusta/

2015    Uskontotiede, pyhä ja poikkeavat rationaliteetit. Kuinka natiivit ajattelevat? Pro­fes­sori Veikko Ant­to­sen jää­hy­väis­luento Turun yli­opis­tossa 31.8.2015. URL http://uskonnontutkija.fi/2015/12/21/uskontotiede-pyha-ja-poikkeavat-rationaliteetit-kuinka-natiivit-ajattelevat-veikko-anttonen/

2016   Obituary. Anna-Leena Siikala (1943‒2016). Temenos 52 (1): 151‒154.  URL http://ojs.tsv.fi/index.php/temenos/issue/view/3629/showToc [30.8.2016]

2016   Mikä tekee maa-alueesta pyhän? Teologi.fi/Teema 2016/2 Pyhä maa. URL https://www.teologia.fi/artikkelit/1344-mikae-tekee-maa-alueesta-pyhaen

2016   Amanuenssi vaali tiedon saatavuutta. Muistokirjoitus Riikka Saar (1944‒2016) yhdessä Helena Jermanin ja Johanna Lahikaisen kanssa. Helsingin Sanomat 16.10.2016. URL http://www.hs.fi/muistot/a1306081561434.

 2018  Jumalan ideaa etsimässä. Jälkisanat Uno Harvan teoksen “Suomalaisten muinaisusko” 2. uudistettuun laitokseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2018, s. 519-531.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s